SSSU,Veraval

PET(2019)

Wel Come

પરીક્ષાઅંગે જરુરી સુચના Download(Gujarati) Download(Hindi)
પી.એચ.ડી. પ્રવેશ પરીક્ષાનુ પ્રારૂપ Download
ખાલીજ્ગ્યાની યાદી Download
જુના પેપર(MCQ) Download
જુના પેપર(Discriptive) Download
Syllabus(PET) Download
Payment Link Pay Fee