SSSU,Veraval

PET(2019)

Wel Come

પરીક્ષાઅંગે જરુરી સુચના Download
પી.એચ.ડી. પ્રવેશ પરીક્ષાનુ પ્રારૂપ Download
ખાલીજ્ગ્યાની યાદી Download
જુના પેપર Download
PET SYLLABUS-2019 (MCQ) Download